‌ دسته بندی پروژه ها


طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک

طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک

انجام عملیات طراحی، مهندسی خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی بازوهای بارگیری آمونیاک

انجام عملیات طراحی، مهندسی خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی بازوهای بارگیری آمونیاک

طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی مخازن اسید کلریدریک و کاستیک

کارفرما : پتروشیمی مسجدسلیمان محل اجرا : سایت پتروشیمی مسجدسلیمان تاریخ شروع : 1401/11/19 درصد پیشرفت : 89%

نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان

نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان

پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک

انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک