طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی مخازن اسید کلریدریک و کاستیک

کارفرما : پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا :  سایت پتروشیمی مسجدسلیمان
تاریخ شروع : 1401/11/19
درصد پیشرفت : 89%

کارفرما : پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا : سایت پتروشیمی مسجدسلیمان
تاریخ شروع : 1401/11/19
درصد پیشرفت : 89%