طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک

کارفرما : پتروشیمی مسجد سلیمان
محل اجرا : سایت پتروشیمی مسجد سلیمان
تاریخ شروع : 1401/01/31
درصد پیشرفت : 97%

طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک