نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان

کارفرما : پالایشگاه گاز پارسیان - پالایشگاه پارسیان سپهر
محل اجرا: استان فارس - شهرستان مهر 
تاریخ شروع: 1398/11/15
درصد پیشرفت:
%30
                  

در حال حاضر گاز غنی از میادین تابناك و شانول /وراوي / هما وارد پالایشگاه پارسیان 1 و 2 شده پس از جداسازي میعانات گازي و آب از گاز،  به خط گاز سراسري  کشورIGAT IVتزریق میشود.
با راه اندازي پالایشگاه پارسیان سپهر بمنظور جداسازيC2+ از گاز طبیعی، می بایست گاز طبیعی پس از لخته گیري و جداسازي اولیه میعانات گازي در پالایشگاه پارسیان 1 و 2 و پس از اندازه گیري میزان جریان، از طریق دو خط لولهGPT1وGPT2به تسهیلات ورودي پالایشگاه پارسیان سپهر ارسال گردد.
در پالایشگاه پارسیان سپهر دو خط لوله مذکور به منظور همگونی حداکثري با یکدیگر مخلوط و آنالیز می گردد .
سپس گازهاي مخلوط شده تحت سیستم کنترل میزان جریان به دو قسمت خوراك ردیف 1(TRAIN1) و ردیف 2(TRAIN2) تقسیم خواهند گردید.
پس از استحصال اتان از گاز در پالایشگاه پارسیان سپهر تا سقف 96 درصد، مابقی گاز (عمدتا متان) به پالایشگاه گاز پارسیان از طریق یک خط لوله ارسال می شود.
بر همین اساس گروهی از فعالیت های اصلاحی در مجموعه پالایشگاه پارسیان و فعالیت های جانبی جهت برقراری ارتباطات فوق الذکر مطابق توافقات شرکت پالایش پارسیان سپهر و پالایشگاه پارسیان در قالب پروژه کارهای جانبی طرح استحصال اتان انجام خواهد پذیرفت.