انجام عملیات طراحی، مهندسی خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی بازوهای بارگیری آمونیاک

کارفرما : پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا : سایت پتروشیمی مسجدسلیمان
تاریخ شروع : 1401/08/02
درصد پیشرفت : 86%

انجام عملیات طراحی، مهندسی خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی بازوهای بارگیری آمونیاک