انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک

کارفرما : شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
محل اجرا: ایستگاه تقویت فشار گاز میادین هما - وراوی - مرکز تفکیک میدان تابناک
تاریخ شروع: 1399/07/01
درصد پیشرفت: 0
                  

...