‌ دسته بندی پروژه ها


تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه

تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه

مطالعه جامع ميدان نفتي منصوري با مشاركت شركت GCA

مطالعه جامع ميدان نفتي منصوري با مشاركت شركت GCA

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

مطالعات جامع ازدياد برداشت از ميدان نفتي مسجد سليمان MDP

مطالعات جامع ازدياد برداشت از ميدان نفتي مسجد سليمان MDP

بازنگري مطالعه جامع ميادين گازي شانول و وراوي

بازنگري مطالعه جامع ميادين گازي شانول و وراوي

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

انجام مطالعات مهندسی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

طراحي و مشاوره فني احداث ايستگاه هاي اندازه گیری گاز در شبکه سراسری انتقال گاز

طراحي و مشاوره فني احداث ايستگاه هاي اندازه گیری گاز در شبکه سراسری انتقال گاز

احداث تاسيسات سرچاهي توليد و تزريق ، خطوط لوله جرياني و انتقال گاز ميدان نفتي چشمه خوش به روش EPC

احداث تاسيسات سرچاهي توليد و تزريق ، خطوط لوله جرياني و انتقال گاز ميدان نفتي چشمه خوش به روش EPC

طراحی،خرید و نصب سیستم های اندازه گیری نفت خام و پرآورده پالایشگاه آبادان

طراحی،خرید و نصب سیستم های اندازه گیری نفت خام و پرآورده پالایشگاه آبادان

مطالعات مهندسی مقدماتی و طراحی تفصیلی احداث تسهیلات شیرین سازی نفت در واحدهای رگ سفید 1 و 2 و بینک

مطالعات مهندسی مقدماتی و طراحی تفصیلی احداث تسهیلات شیرین سازی نفت در واحدهای رگ سفید 1 و 2 و بینک

خدمات همياري فني مديريت اكتشاف

خدمات همياري فني مديريت اكتشاف

انجام مطالعات مهندسی برای بهسازی پمپاژ بوسترهای سه گانه اهواز، امیدیه، گوره

انجام مطالعات مهندسی برای بهسازی پمپاژ بوسترهای سه گانه اهواز، امیدیه، گوره

راهكار بهينه براي رفع كمبود فشار در چاه هاي ميدان مارون و تهيه اسناد مناقصه براي اجرا به روش EPC

راهكار بهينه براي رفع كمبود فشار در چاه هاي ميدان مارون و تهيه اسناد مناقصه براي اجرا به روش EPC

طراحی و مهندسی مجدد لوله های سیستم اطفاء حریق مجتمع دریایی سلمان

طراحی و مهندسی مجدد لوله های سیستم اطفاء حریق مجتمع دریایی سلمان

مهندسی تفصیلی پروژه توسعه واحد نمکزدائی مارون 3 بصورت EPC

مهندسی تفصیلی پروژه توسعه واحد نمکزدائی مارون 3 بصورت EPC

انجام ارزیابی عملیات EOR/IOR با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری در خصوص خدمات پژوهشی مدیریت پژوهش و فن آوری

انجام ارزیابی عملیات EOR/IOR با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری در خصوص خدمات پژوهشی مدیریت پژوهش و فن آوری

مهندسی تفصیلی پروژه تاسیسات سرچاهی لاوان و خط لوله انتقال و تجهیزات سوخت رسانی نیروگاه های سلمان و رشادت

مهندسی تفصیلی پروژه تاسیسات سرچاهی لاوان و خط لوله انتقال و تجهیزات سوخت رسانی نیروگاه های سلمان و رشادت

انجام مطالعات مقدماتی و تهیه مدارک EPC برای بهسازی سیستم های پمپاژنفت خام در واحدهای بهره برداری

انجام مطالعات مقدماتی و تهیه مدارک EPC برای بهسازی سیستم های پمپاژنفت خام در واحدهای بهره برداری

استفاده از تلمبه های دوفازی برای چاه های کم فشار پارسی

استفاده از تلمبه های دوفازی برای چاه های کم فشار پارسی

امکان سنجی ایجاد و توسعه صنایع در منطقه زیلایی

امکان سنجی ایجاد و توسعه صنایع در منطقه زیلایی

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه های کم فشار آب تیمور واقع در شرق رودخانه کارون

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت احداث تسهیلات فشار افزایی برای چاه‌های کم فشار آبتیمور و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث واقع در شرق رودخانه کارون

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث تسهیلات فراورش و پمپاژ نفت واحد بهره برداری کوپال

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه کتابچه اسناد مناقصه جهت احداث تسهیلات فراورش و پمپاژ نفت واحد بهره برداری کوپال