تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه

کارفرما : شركت مهندسي و توسعه نفت    
محل اجرا: تخله
نوع قرارداد: مطالعاتی/ طراحی
تاریخ شروع: 0000/00/00
                                 

تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه