اکتشاف واستخراج نفت و گاز
 
مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، انجام مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی و تفاسیر
مطالعات لرزه نگاري، انجام مطالعات ارزیابی مخازن با استفاده از روشهاي معمول و یا با
مدلهاي کامپیوتري (مدل سازي مخازن)، مطالعات امکان پذیري توسعه میادین و انجام
مطالعات نحوه تولید مناسب (روشهاي تولید طبیعی، مصنوعی، ثانوي)، مطالعات استفاده از
مخازن زیرزمینی جهت ذخیره سازي گاز و نفت


.