مدیریت طرح (MC)


شرح خدمات نظارت عالیه

 1. نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه رعايت د ستورالعمل هاي حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش هاي مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 2. نظارت بر نحوه حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 3. نظارت كارگاهي مستمر و منظم نيروي انساني و ماشين آلات اجراي كار پيمانكاران و حصول اطمينان از تناسب آن با بار كاري و برنامه تأمين آن ها و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 4. نظارت كارگاهي بر فعاليت هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آلات اجراي كار از سوي پيمانكاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 5. نظارت كارگاهي و كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران و همكاري با دستگاه نظارت عاليه در تنظيم صورتجلسات مربوطه
 6. رسيدگي كارگاهي به درخواست پيمانكار در زمينه آماد ه بودن كار براي تحويل موقت، بازديد كارگاهي و كنترل كارهاي اجرا شده و ارائه گزارش مقدماتي در مورد امكان بهره برداري يا اعلام عدم آمادگي براي بهر ه برداري، همراه با فهرست توافقي كه مانع بهره برداري است به دستگاه نظارت عاليه
 7. حضور در هيأت تحويل موقت نظارت كارگاهي بر عمليات رفع نقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقص و همكاري در تهيه صورتجلسه رفع نقص
 8. نظارت كارگاهي پيگيري جمع آوري تأسيسات و ساختمان هاي موقت و خارج نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه
 9. بررسي اوليه نقش ههاي چون ساخت و تحويل آن ها به نظارت عالي تشكيل و حضور در جلسات توجيهي براي تبيين ابعاد مختلف پروژه، شيوه هاي ارتباط گردش كار و مكاتبات

 
 
خدمات كنترل كيفيت

خدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجراي كار مي باشد :
 1.  نظارت مستمر كارگاهي و تطبيق ك ا رهاي اجرايي با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردها و دستور كارها و تاييد صحت اجراي آن ها قبل از پوشيده شدن يا اجراي مراحل بعدي و تهيه گزارش ها و ارسال آن به دستگا ه نظارت عاليه كنترل كارگاهي نقش ه ها، محورها و ترازهاي پياده شده روي زمين و تاييد انطباق آن ها با نقش ه ها قبل از شروع عمليات هر قسمت و كنترل عمليات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي كار
 2. نظارت كارگاهي بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار .
 3. اندازه گيري تغيير شكل ها و جابجايي ها و كنترل رواداري هاي مجاز .
 4. نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و انبار داري مواد و مصالح و تجهيزات در كارگاه و جابجايي آن ها .
 5. دستور انجام نظارت كارگاهي بر نمون ه گيري هاي لازم آزماي ش هاي مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده كه نوع آزمايش و محل آ نها طبق برنامه يا به صورت موردي توسط دستگاه نظارت عاليه تعيين گرديده است.
 6. نظارت بر فرايند انجام آزماي ش ها، كنترل نتايج آن ها و گزارش به نظارت عاليه .
 7. نظارت كارگاهي ب ر مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگاه و حصول اطمينان از تطبيق كمي و كيفي آن ها با مشخصات فني و استانداردها و تنظيم صورت جلسه ورود مصالح و تجهيزات .
 8. نظارت كارگاهي بر اصلاح كار هاي معيوب و پيگيري رفع آ ن ها مطابق دستور كارهاي ابلاغي دستگاه نظارت عاليه .
 9. تاييد كارگاهي مشخصات مصالح و تجهيزات قبل از اجرا به كارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي .
 10. نظارت كارگاهي بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پیمانكاران و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش پيمانكار نسبت به اقلام صدمه ديده و كسري .
 11. نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا شده .
 12. اظهارنظر در مورد نقشه هاي كارگاهي تهيه شده به وسيله پيمانكاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عاليه .
 13. نظارت بر تهيه نقشه هایي چون ساخت كه به وسيله پيمانكاران تهيه مي شود و تاييد آن .

 
 
خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزينه ها، امور حقوقي قراردادها

 1. اظهار نظر در مورد پرداخت اقساط پيش پرداخت ها به دستگاه نظارت عاليه
 2. اندازه گيري كارهاي انج ا م شده و مصالح پاي كار، كنترل و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت ها و پرداخ ت هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل طرح و ارسال گزارش براي دستگاه نظارت عاليه بررسي كارگاهي تغيير مقادير كارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
 3. رسيدگي كارگاهي به تأخيرات پيمانكاران و اعلام نظر مقدماتي در مورد مجاز و نيز مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عاليه
 4. اظهار نظر در مورد دعاوي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با نظارت عاليه در حل و فصل اختلاف ها
 5. تنظيم صورتجلسه و گزارش انجام تمامي تعهدات و خدمات پيمانكاران

 
 
خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل هاي بهره برداري و تحويل قطعي
-1 نظارت كارگاهي بر عملكرد طرح و دستورالعملهاي بهره برداري
-2 نظارت كارگاهي بر انجام آزمايشها
-3 اندازه هگيري تغيير شكل ها و كنترل رواداري هاي مجاز
-4 نظارت كارگاهي بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين
-5 نظارت بر رفع نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آن ها و پيگير ي بر رفع آن ها به وسيله عوامل مربوط
-7 اظهارنظر مربوط به رفع معايب و آمادگي كار براي تحويل قطعي در پايان دوره تضمين
-8 شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي با همكاري دستگاه نظارت عاليه
9- حضور در هيأت تحويل موقت
 


 
شرح خدمات نظارت عالیه

خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار
۱- بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه ها و فعالیت های مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (واحدهای خدمات مشاوره بر این کارهای جنبی و تکمیلی ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ) که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است .
۲- تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل واگذاری به واحدهای خدمات مشاوره برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک .
۳- بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است .
۴- پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن
۵- بررسی و تأیید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه های آن ها در چارچوب برنامه زمانی کلی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۶- بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران
۷- بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه با جمع بندی گزارش های واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ، مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ، ارائه راه حل برای جبران آن ها و انعکاس در برنامه تجدید نظر با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۸- تجدید نظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی با توجه به پیشرفت کار و بر اساس گزارش ها و تحلیل های دریافتی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

 
خدمات مهندسی
۱- بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
۲- تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار
۳- تهیه فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها ، بازدید های دوره ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار
۴- تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی
۵- تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص
۶- تدارک ، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد .
۷- بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار
۸- بررسی و تأیید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کار
۹- تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح
۱۰- تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب
۱۱- بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط
۱۲- پیگیری و تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبردی تجهیزات از سوی تأمین کنندگان آن ها ، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک
۱۳- تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی ، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی
۱۴- تهیه نقشه های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تا حدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد ، در بهره برداری به وجود نیاید ضمن هماهنگی با عوامل نظارت کارگاهی.


 
خدمات ارجاع کار
۱- ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری ، زمین شناسی ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و ژئوفیزیک
د- خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت
۱- تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و با حضور عوامل نظارت کارگاهی
۲- بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۳- بررسی و تأیید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۴- بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوطه با توجه به اظهار نظر مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۵- ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح های دیگر که دارای ارتباط و تأثیر متقابل با طرح هستند .
۶- برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت ، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به صورت منظم ، رسیدگی به مسائل  و موانع اجرای کار ، ثبت و صورتجلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۷- بررسی و یافتن موانع اجرای کار ، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آن ها
۸- تأیید صلاحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء
۹- تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات
۱۰- کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری
۱۱- ابلاغ دستورالعملهای ایمنی، بازدیدهای دوره ای در مورد رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه حلهای مناسب با نوجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۱۲- ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران
۱۳- کنترل دوره ای و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تامین آنها با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی
۱۴- کنترل و پیگیری فعالیتهای تدارکات مصالح، تجهیزات و ماشین آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه با توجه به گزارش عوامل نظارت کارگاهی
۱۵- کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و تنظیم صورتجلسه مربوط با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی
۱۶- بررسی و تایید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجرا شده، تایید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری، همراه با فهرست نواقصی که مانع بهره برداری است و اعلام آنها به کارفرما با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی
۱۷- تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایشها با هماهنگی کارفرما
۱۸- شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایشها با نظر هیات یاد شده و بررسی نتایج آنها، صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی
۱۹- هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی
۲۰- بررسی و اظهار نظر درباره جمع آوری تاسیسات و ساختمانهای موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه یا ابقای آن با پیشنهاد لازم
۲۱- تحویل و تایید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه های چون ساخت، دستورالعمل های راهبری و نگهداری
۲۲- تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلی طرح و اهداف آن، نتایج حاصله از اجرای طرح در مقایسه با هدفهای پیش بینی شده، تغییرات انجام شده حین اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزینه و علل اعمال آنها، نکات مثبت و منفی روش اجرا، انعکاس روشهای جدیدی که در اجرا به کار گرفته شده است، معرفی قراردادهای طرح و اعلام نظر در مورد عملکرد پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، نکات مثبت و منفی روشهای بهره برداری در دوره تضمین، اشکالات به وجود آمده در بهره برداری ناشی از طراحی و اجرا و رویدادهای ویژه دوره ساخت مانند سیلهای استثنایی، مستندسازی، تکمیل و تحویل آن در بستههای نرم افزاری در صورتی که مشاور، خدمات مهندسی و طراحی طرح را نیز انجام داده یاشد. خدمات کنترل کیفیت
۱- انجام بازرسی های دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تائیید صحت اجرای انها قبل از پوشیده شدن یا اجزای مراحل بعدی ضمن هماهنگی مامل با عوامل نظارت کارگاهی و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی
۲- بررسی و تایید کنترل نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق انها با نقشه ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی
۳- هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدا به وسیله پیمانکار
۴- اندازه گیری تغییر شکلها و جابجاییها و کنترل رواداریهای مجاز
۵- نظارت دوره ای بر نحوه نگهداری و انبار داری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی آنها
۶- تهیه برنامه و دستور انجام آزمایشها و کنترل و تایید تنوع آزمایشهای مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آنها
۷- کنترل و تایید فرآیند انجام آزمایشها، نتایج آنها و ابلاغ دستور کار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب
۸- دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری آنها
۹- تاید مشخصات مصالح م تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف
۱۰- نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما  به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف
۱۱- تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده
۱۲- رسیدگی، اعلام نظر و تایید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران
۱۳- بررسی و اعلام نظر و تایید نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه میشود


خدمات برآورد، کنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
۱- بازبینی و به هنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها از جمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط
۲- بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش بینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی
۳- تایید پرداخت اقساط پیش پرداختها
۴- ارائه دستورالعمل و فرمهای همسان و مناسب در مورد هماهنگی اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح پای کار و همچنین کنترل و تایید صورت وضعیتها و پرداختهای پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به منظور پرداخت از سوی کارفرما بر اساس گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی
۵- کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقایص پیمانها
۶- تعیین مبلغ باقیمانده کارها در انتهای هر سال و در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد
۷- تطبیق تصمیمهای کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابلاغ آنها برای اجرا
۸- بررسی و تایید قیمتهای جدید
۹- رسیدگی به تاخیر قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن انها
۱۰- پیگیری برقراری انواع پوششهای بیمه ای لازم و رسیدگی مسائل بیمه در صورت بروز خسارت
۱۱- تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلاف ها
۱۲-اصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها
۱۳-رسیدگی به صورتحساب قطعی پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل
۱۴-بررسی و اعلام نظر درمورد استرداد تضمین های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل بر اساس قراردادهای آنها

 
خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین ) و تحویل قطعی
۱-بازرسی و نظارت دوره ای و عملکرد طرح در دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین (
۲-دستور انجام آزمایش ها در صورت لزوم و بررسی نتایج آنها
۳-بررسی و تحلیل اندازه گیری تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز
۴-کنترل نظارت بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
۵-رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین تهیه فهرست آنها و پیگیری و نظارت و رفع آنها به وسیله عوامل مربوط
۶-همکاری با کارفرما و بهره بردار برای اجرای صحیح روش ها و دستور العمل های بهره برداری
۷-حصول اطمینان از رفع معایب و تایید آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین
۸-شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی