خدمات پایین دستی

سرفصل های خدمات
شرکت مهندسی پرآور در بخش پایین دستی صنایع نفت و گاز به شرح زیر میباشد: 

بخش پائین دستی صنایع هیدروکربوری
 • خدمات مدیریت طرح  PMCو .MC
 • خدمات مدیریت پروژه، مدیریت مهندسی.
 • خدمات نظارت بر تدارک و خرید کالا.
 • خدمات مدیریت اجرا، خدمات نظارت بر ساخت و نصب.
 • خدمات مدیریت پیش راه اندازی و تحویل موقت.
 • خدمات مدیریت راه اندازی و بهره برداری.
 • خدمات مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه
 • مطالعات فنی، اقتصادی و قابلیت اجرا پروژه ها.
 • طراحی مفهومی و پایه و مهندسی تفصیلی.
 • تهیه بسته مهندسی (FEED Package) و اسناد مناقصه برای اجرا.
 • خدمات فنی/مهندسی خرید کالا.
 • مدیریت و نظارت های عالیه و کارگاهی سیویل و سازه.
 • مطالعه در مورد ضرورت و اقتصادی بودن نوسازی، بهبود، رفع مشکلات.
 • صنایع هیدروکربوری موجود و تسهیلات مرتبط.
 • پیش راه اندازی و کمک در راه اندازی.
 • تهیه دستورالعملهای عملیاتی و کارآموزی پرسنل عملیاتی.
 • برآورد سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی، تهیه شرح خدمات و برنامه ریزی اجرای پروژه ها.
 • مطالعات انرژی مصرفی واحدها و تهیه الگوی بهینه سازی مصرف انرژی.
 • مطالعات بهداشت صنعتی، ایمنی و محیط زیست (HSE)مجتمع های صنعتی.
 • طراحی و نصب سیستم های مکانیزه مدیریت تعمیرات، تهیه نرم افزارها، دستورالعملهای تعمیراتی، شناسنامه و مشخصات تجهیزات و ماشین آلات و تهیه برنامه زمان بندی تعمیرات پیشگیری نیمه اساسی و اساسی.
خدمات فوق الذکر برای کلیه واحدهای فرآیندی مرتبط با صنایع هیدروکربور از جمله موارد زیر می باشد.
 • تسهیلات و تجهیزات سرچاهی.
 • واحدهای بهره برداری تثبیت فشار بخار نفت، نمک زدائی و شیرین سازی.
 • واحدهای جمع آوری گازهای تولیدی از منابع مستقل و همراه.
 • خطوط انتقال نفت و گاز و شبکه های گاز رسانی و تجهیزات مرتبط از قبیل تلمبه خانه و ایستگاههای تراکم فشار.
 • پالایشگاههای نفت و گاز و واحدهای مرتبط از قبیل تقطیر، تفکیک، عریان کننده، تبدیل، کراکینگ، جداسازی ترکیبات گوگردی برای رعایت ضوابط زیست محیطی، مایع کردن گاز طبیعی و مخازن آن.
 • تامین یوتیلیتی (آب سردکننده، آب بدون املاح، برق، بخار آب، هوا، گاز خنثی و غیره).
 • جمع آوری و جداسازی مواد آلوده فاضل آب و دورریز کارخانجات و سیستم گازهای سوزا (flare).