خط مشی کیفیت

شرکت مهندسی پرآور بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در ارائه خدمات مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی و مقدماتی، طراحی تفصیلی، نظارت و مدیریت پروژه و اجرای کامل آنها در هر دو بخش پائین دستی و بالادستی صنایع هیدروکربوری (نفت و گاز) فعالیت دارد.
این مجموعه در راستای بهبود مداوم عملکرد و افزایش رضایت و اعتماد کارفرمایان اقدام به استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001:2015    با اهداف ذیل نموده است:
  • جذب و به کار گیری نیروی انسانی مستعد، متخصص و وفادار و ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای ایشان
  • ایجاد زمینه گسترش فعالیتهای شرکت در داخل و خارج کشور
  • انجام پروژه ها با به کار گیری تکنولوژی و استانداردهای فنی به روز، در راستای جلب رضایت کارفرمایان
  • بسط حوزه های فعالیت سازمان در بخشهای مورد نیاز پروژه های در دست اجرا
  • استفاده از توان و تجارب شرکتهای داخلی و خارجی از طریق مشارکتهای مناسب
  • تقویت و گسترش بخشهای بالادستی صنایع نفت
  • به کار گیری سیستم و ابزارهای نوین مدیریتی و ارتباطی
  • رعایت دقیق اصول و ضوابط ایمنی و محیط زیست

بدیهی است نیل به اهداف فوق در سایه معاضدت کلیه ارکان شرکت منجمله مدیران، کارشناسان و اینجانب و الزام به رعایت نظم،  هماهنگی،    مسئولیت پذیری و  پایبندی  به اجرای خط مشی کیفیت و الزامات استاندارد بوده که به منظور بهبود  سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد فوق الذکر و برقراری این خط مشی در تمامی سطوح شرکت، همگان مسئول می باشیم.