واحدهاي پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 
مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادي، بهینه سازي، طرح و توسعه ، طراحی پایه و تفصیلی
تأسیسات  نفت شامل : تصفیه  و تولید  فراورده هاي  نفتی  و  پتروشیمی  و  کارخانه هاي
پتروشیمی ، طراحی تفصیلی تاسیسات گازي و تولید  میعانات گازي  و همچنین انجام  کلیه
کارهاي تأسیسات جانبی و سازه صنعتی پالایشگاهها، کلیه کارهاي سیویل مربوط و نظارت
. بر کلیه عملیات اجرایی، نصب و آزمایش و راه اندازي و LNG