خدمات مرتبط با رتبه یک در تخصص خطوط انتقال نفت وگاز

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادي ، بهینه سازي ، طرح مقدماتی و تفصیلی تأسیسات
تلمبه خانه ها، ایستگاههاي کمپرسور، انبارها و مخازن ذخیره، پایانه هاي نفتی، خطوط انتقال
نفت و گاز و همچنین انجام کلیه کارهاي تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوط و
نظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه اندازي


.